CHARLIE
- 16 items
NAME
UoM
[SN166] CHARLIE TEA TIME PURI 180GM MC 50
[SN167] CHARLIE BHAVNAGRI GANTHIYA 180GM MC 50
[SN168] CHARLIE TIKHA GANTHIYA 180GM MC 50
[SN169] CHARLIE TIKHA SEV 180GM MC 50
[SN170] CHARLIE KACHORI 180GM MC 40
[SN172] CHARLIE RAGI CHIPS 180GM MC 30
[SN173] CHARLIE GAJAK TIL GUD KHASTA 200GM MC 30
[SN174] CHARLIE SOAN PAPDI PREMIUM 200GM MC 50
[SN175] CHARLIE SOAN PAPDI FRUIT & NUT 200GM MC 50
[SN176] CHARLIE SOAN PAPDI PREMIUM 400GM MC 20
[SN177] CHARLIE JEERA KHAKHRA MOBILE 150GM MC 20
[SN178] CHARLIE MASALA KHAKHRA MOBILE 150GM MC 20
[SN179] CHARLIE METHI KHAKHRA MOBILE 150GM MC 20
[SN180] CHARLIE MOONG KHAKHRA MOBILE 150GM MC 20
[SN181] CHARLIE PLAIN KHAKHRA MOBILE 150GM MC 20
[SN182] CHARLIE SANDWICH KHAKHRA MOBILE 150GM MC 20